Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Vi i Kalmar kommun arbetar i enlighet med diskrimineringslagen och Skollagen när det kommer till diskriminering och kränkande behandling.

Diskrimineringslagen säger:

"Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan."


Skollagen säger:

"Personal får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka kränkandebehandling."

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Varje förskola och skola i Kalmar kommun har sin egen skriftliga dokumentation om diskriminering. Den finns att hitta på respektive enhets sida.

Förskollärare, lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen (Kalmar kommun).

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på smedbyskolan

Trygghet och säkerhet på Smedbyskolan

Smedbyskolan har en krisgrupp. Krisgruppens arbetsuppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt

Elevhälsa på Smedbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Smedbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Fotografering i skolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Olycksfallsförsäkring på Smedbyskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 13 augusti 2021