Moment i språkinlärningen

Läraren har en långsiktig plan i lärandet som bryts ner i delmoment under lektionerna.

Deltagarna följs också upp kontinuerligt under lektionerna, för att läraren ska veta om de är med eller om planen måste revideras.

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår."
Søren Kierkegaard

Många repetitioner har visat sig vara nödvändiga för målgruppen, det fattas oftast andra skolkunskaper att befästa de nya med. Undervisningen underlättas av en tydlig och enkel struktur i lärandet som deltagarna känner igen. Det kan vara exempelvis att deltagaren får samma typ av läxor men med olika teman. Samtidigt kan en viss variation vara bra, när repetitionerna blir så många att det finns risk för att det annars blir för tråkigt.

När man ger läxor är förståelsen för hur man ska utföra läxan viktig. Att från dag ett lära sig en bra studieteknik underlättar för målgruppen under hela den fortsatta studietiden. Bra tips för vuxna människor som haft begränsade möjlighet att lära sig att läsa och skriva är att hela tiden låta deltagarna få visa upp att de har gjort sin läxa.

Exempel på bra hjälpmedel för både analfabeter men också för att lära sig att lyssna, härma och tala rätt från början är:

  • QR-koder till filmer och ljudfiler
  • länkar i gemensam WhatsAppgrupp
  • variation med tal, bild och text
  • video med markör
  • ljuda och hela ord och meningar.

Tips på läxa

Lyssna på inspelade filmer på exempelvis WhatsApp. Om filmerna har lästs in med bra uttal så är det lättare för deltagarna att lära in rätt från början. Deltagaren kan då också lyssna på det flera gånger överallt där de är, då repetition ökar språkutvecklingen.

Vidare går vi igenom olika moment som vi jobbat med:

  • lyssna och förstå
  • tala
  • skriva
  • läsa

Lyssna och förstå

I Kursplanen för SFI Kurs A (hörförståelse) är det sammanfattande målet att: “Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer.”

Personalen har jobbat med att tala tydligt samt tränat på att deltagarna ska lyssna på varandra. Deltagarna behöver höra språkmelodin och efterhand uppmärksamma detaljerna i språket. Ändras en vokal i ett ord kan betydelsen ändras, till exempel glas eller glass. Ändras ändelsen kan mängden ändras, till exempel myra – myror.

En framgångsfaktor har varit att vi har tittat och lyssnat på "Nyheter på lätt svenska" (SVT) varje morgon. Framgångsfaktorn är att vi gör det varje dag och under lång tid. Rutiner är viktiga, när vi håller i en längre tid så ser vi att det händer saker i utvecklingen hos deltagarna. Deltagarna tar alla till sig något utifrån sin individuella språkliga nivå. Igenkänningsfaktor är också viktigt, även om det inte alltid relevant för själva nyheten. Deltagarna får ett sammanhang och en inblick i det svenska samhället. De deltagare som förstår lite mer ställer ofta frågor och vill veta innehållet i nyheten. Andra får med sig ett språkblad och övar på att lyssna på språkmelodi och ord.

Tala

I Kursplanen för SFI Kurs A (muntlig integration och produktion) är de sammanfattande målen att:
“Eleven kan etablera social kontakt och med stöd kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer.” samt “Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i några situationer som rör den egna personen.”.

Vi har valt olika former för att öva och prata elev- och vardagsnära. Alla har fått presentera sig själva och sina personuppgifter och då fått träna på ett korrekt uttal från början. Vi har tränat på enkla vardagsfraser. Vi har haft mycket enkla rollspel, dialoger och “speed-dating” inom olika teman. Deltagarna har fått prata med och inför varandra. Bollar har kastats mellan den som frågar och den som svarar.

Mer vardagligt tal har det blivit under de dagliga promenaderna där alla deltagarna och största delen av personalen varit med varje dag. Många deltagare har passat på att prata med andra när vi har gjort studiebesök i affärer, tränat på Friskis&Svettis eller varit på simskola i simhallen. Vi har även övat på att till exempel ringa vårdcentralen och att köpa busskort.

Tips på läxa

5-10 ord/vecka och sedan muntlig och eventuell skriftlig diktamen för att öka ordförrådet.

Skriva

I Kursplanen för SFI Kurs A (skriftlig färdighet) är det sammanfattande målet att: “Eleven kan hantera skrift i några vardagsnära situationer.”

Känslan av att kunna skriva sitt namn har upplevts som oerhört stort för många deltagare. Välskrivning har behövts för att forma bokstäverna så att de blir läsliga, både för dem själva och andra. Vi har jobbat mycket med att koppla ljud till de olika bokstäverna så att det ska bli möjligt att ljuda ihop när deltagarna har skrivit klart. Det är viktigt att de förstår vad de skriver och att de inte alltid bara ritar tecken som för dem är utan innehåll.

Tips på läxa

Att skriva sitt namn och sina personuppgifter ger ett innehåll som deltagaren förstår, i alla fall efter en tid, och som de känner ett ägandeskap för.

Läsa

I Kursplanen för SFI Kurs A (läsförståelse) är det sammanfattande målet att:
“Eleven kan hämta, läsa och förstå enkel information i konkreta, vardagsnära situationer.”

Vi har övat mycket bokstavsljud och sammanljudning. Att ljuda mycket underlättar inlärningen och är ingen strategi som finns i individen automatiskt. Vi har periodvis haft läsläxa varje dag med läslistor eller enkla böcker för vuxna. En del deltagare har vi gjort egna individuella läseböcker till. Vi har också gjort utflyktshäften för att förbereda, uppleva och bearbeta.

Regelbunden kartläggning har synliggjort för deltagarna både vad de har utvecklat sedan senast och vad de behöver träna på mer. På så vis uppmuntrar vi till egenansvar och resultatet blir att deltagarna ofta har velat träna mer för att lyckas. Kartläggningen synliggjorde också för personalen vilken nivå deltagarna var på och då blev det lättare att göra individuella uppgifter. Uppföljningen hjälpte till att se om vi i personalen jobbade på rätt sätt eller inte.

Fler sidor inom svenskundervisning

Kort fakta om svenskundervisning

Modersmålsstöd är centralt för att deltagarna ska förstå vad som förväntas av dem.

Wittingmetoden

Här beskrivs Bas KALMAR:s erfarenheter av att jobba utifrån Wittingmetoden

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021