Kort fakta om svenskundervisning

En lärare står vid ett skrivbord och diskuterar med sina elever.

Det som har fungerat bäst för språkutvecklingen är att personalen alltid är flexibel och att deltagarna är nivågrupperade. Modersmålsstöd är centralt för att deltagarna ska förstå vad som förväntas av dem.

Det individuella lärandet har varit viktigt i detta projekt. Det har funnits en konflikt hos en del av deltagarna i varför de ska lära sig läsa och skriva på modersmålet. Vi har ofta fått förklara att om man förstår man sitt eget språks uppbyggnad så är det lättare att lära sig ett nytt.

Deltagarna har behövt bli trygga på bokstavsljuden för att kunna ljuda, sammanljuda, läsa obekanta ord och göra sig förstådda. Mycket tid har lagts på detta i svenskundervisningen och lärare på SFI i Kalmar har varit tacksamma över att de elever som kommer från Bas KALMAR oftast redan kan ljuden. Då kan lärarna fokusera på vidareutveckling av språket tillsammans med eleverna.

Många har haft svårt att förstå varför och hur de ska studera hemma och varför det är viktigt att delta på alla aktiviteter. Utifrån Bas KALMAR ses alla tillfällen som lärtillfällen. Olika människor lär sig språk på olika sätt, så lyssna, förstå och tala är lika viktigt som att läsa och skriva. Målgruppen behöver lära sig prata först och främst och därför är det viktigt att hitta former där deltagarna kan öva på att prata.

Öva på samtal på enkla och varierande sätt är nyckeln till språkutveckling. Med enkelhet, repetition, mycket tid och tålamod når man långt. Förförståelsen och ett samspel mellan deltagarna är viktigt, vilket i mångt och mycket betyder att vara där deltagare är och hjälpa dem vidare utifrån där de är i sin utveckling.

Uppföljningen innebär att lägga mycket tid på att förklara, följa upp och ofta repetera läxorna då tydlighet är mycket viktigt och alltid går att förbättra.

Vad deltagarna i Bas KALMAR:s svenskundervisning har gått igenom:

  • kunna muntligt presentera sig, personuppgifter och sedan även skriftligt
  • öva dialoger
  • träna ord och ordförståelse
  • träna uttal av ord och fraser
  • koppla samman bokstavstecken med bokstavsljud
  • sammanljuda
  • skriva personuppgifter på ett läsligt sätt
  • lära ut att det är ok att fråga och väldigt bra att säga till när man inte förstår eller kan.

Fler sidor inom svenskundervisning

Moment i språkinlärningen

Läraren har en långsiktig plan i lärandet som bryts ner i delmoment under lektionerna.

Wittingmetoden

Här beskrivs Bas KALMAR:s erfarenheter av att jobba utifrån Wittingmetoden

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021