Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Skola, bostäder, huvudgata, service och kontor i en ny stadsdel

Reviderad illustration över detaljplaneområdet.

Reviderad illustration över detaljplaneområdet.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2024-04-02 – 2024-04-23.

Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i ett granskningutlåtande.

Nästa steg är att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna planen inför antagande av kommunfullmäktige under kvartal 2, 2024.

Klicka här för att se en presentation över förslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny detaljplan för del av Kläckeberga 10:1, 10:10 samt del av Krafslösa 2:4 och 5:1.

Varför
Detaljplanen utgår från kommunens översiktsplan, samt det planprogram för Snurrom som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2023 där området pekas ut för utveckling av en ny stadsdel. Genom den nya huvudgatan som kopplas mot Värsnäsvägen och Vänskapens väg kan stadsdelen sammanlänka Snurrom och Vimpeltorpet vilket ger staden möjlighet att växa.

Vad
I detaljplanen undersöks möjligheten att bygga en ny grundskola som planeras inrymma förskola till högstadie. Inom skolområdet planeras även en tillhörande idrottshall. Detaljplanen undersöker även möjligheten till nya gator, bostäder, service och kontorsmöjligheter. Inom området finns det även plats för funktioner som dagvattenhantering, skyfall och rekreation. Funktionerna har varit viktiga för att stadsdelen ska utvecklas hållbart och klara framtida klimatförändringar.

Nya byggnader anpassas till omgivande bebyggelse, landskapselement och omgivning. Höjden för bebyggelsen regleras till att vara som högst mot den nya huvudgatan och mot befintlig bebyggelse i Snurrom. Mot naturområden begränsas höjden på byggnaderna för att minska intrycket av bebyggelse från skogen.

När
Detaljplanens preliminära tidplan:
Antagande 2:a kvartalet 2024.
Laga kraft 3:e kvartalet 2024. (Detaljplanen får laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.)

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 april 2024
Publicerad: 6 november 2023