Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Varför?

Markägare har inkommit med en förfrågan om planläggning för fastigheterna inom planområdet. Gällande detaljplan innebär begränsningar i byggrätten. Föreslagen detaljplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Vad?

Detaljplanen möjliggör en förtätning av ytterligare två bostadshus på Rapsen 6, samt en omvandling av enfamiljshus till flerbostadshus på Rapsen 5 och 7. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 70 lägenheter på Rapsen 6 och ca 12-14 lägenheter på Rapsen 5 och 7.

När?

Preliminär tidplan:
Samråd: 2021-02-01 till 2021-03-01
Granskning: preliminärt 3:e kvartalet 2021
Antagande: preliminärt 4:e kvartalet 2021

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 maj 2021
Publicerad: 29 januari 2021