Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Visionsbild - Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Illustrationsbild

Varför?

Markägare har inkommit med en förfrågan om planläggning för fastigheterna inom planområdet. Gällande detaljplan innebär begränsningar i byggrätten. Föreslagen detaljplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Vad?

Detaljplanen möjliggör en förtätning av ytterligare två bostadshus på Rapsen 6, samt en omvandling av enfamiljshus till flerbostadshus på Rapsen 5 och 7. De två nya punkthusen på Rapsen 6 föreslås bli 5 respektive 4 våningar och ska harmoniera med befintlig bebyggelse. På Rapsen 5 och 7 föreslås två mindre flerbostadshus i maximalt 4 våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 60 lägenheter.

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2022-08-04.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022
Publicerad: 29 januari 2021