Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Illustrationsbild

Varför?

Markägare har inkommit med en förfrågan om planläggning för fastigheterna inom planområdet. Gällande detaljplan innebär begränsningar i byggrätten. Föreslagen detaljplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Vad?

Detaljplanen möjliggör en förtätning av ytterligare två bostadshus på Rapsen 6, samt en omvandling av enfamiljshus till flerbostadshus på Rapsen 5 och 7. De två nya punkthusen på Rapsen 6 föreslås bli 5 respektive 4 våningar och ska harmoniera med befintlig bebyggelse. På Rapsen 5 och 7 föreslås två mindre flerbostadshus i maximalt 4 våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 60 lägenheter.

När?

Preliminär tidplan:
Samråd: 2021-02-01 till 2021-03-01
Granskning: 2021-08-27 till 2021-09-16
Antagande: preliminärt 4:e kvartalet 2021

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hansabrons lekpark

Intill Hansabron och det nybyggda bostadsområdet byggs nu en naturlekpark.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 29 januari 2021