Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Bilden visar en illustration över en möjlig utveckling av området.

Bilden visar en illustration över en möjlig utveckling av området.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2024-03-20 – 2024-04-12.

Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i ett granskningutlåtande.

Nästa steg är att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna planen inför antagande av kommunfullmäktige under kvartal 2, 2024.

Förslag till detaljplan för del av Berga 10:19 med flera, Norrliden.

Vad?

Planområdet ligger mellan Norrlidsvägen och Berga koloniområdet och omfattar delar av de kommunala fastigheter Berga 10:19 och Norrliden 2:13.

Syftet med planen är att möjliggöra för centrumändamål inom planområdet. I norra delen ges det möjlighet för permanent användning som restaurang och kontor, i södra delen planeras utöver centrumändamål även det för uppförandet av mindre besöksanläggning. Vidare syftar planen till att bevara allmänt grönområde och att binda samman befintliga gång- och cykelvägar.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning krävs.

Genomförande av detaljplanen ligger i linje med översiktsplanens intentioner.

Varför?

Aktuellt område utgör ett av utpekade områden längs Norrlidsvägen som redovisas i kommunens översiktliga planer för framtida bebyggelse.

Föreningen Muslimska trossamfundet i Kalmar har beviljats markreservation inom del av planområdet. Markreservation innebär att den som fått markreservation har ensamrätt att förhandla med kommunen om att få köpa området.

När?

Detaljplanen var ute på samråd mellan 8 november till den 4 december 2023. Det fanns möjlighet att lämna synpunkter under samrådstillfället. Det fanns även möjlighet att lämna in dina synpunkter vid granskningstillfället som var 20 mars till 12 april.
Först när detaljplanen har antagits av kommunen och fått laga kraft är detaljplanen klar. Efter det kan platsens byggas ut enligt detaljplanen.

Klicka här för att se en presentation över granskningsförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Publicerad: 24 maj 2023