Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Visionsbild - Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Varför?

På Karlssons äng möjliggör kommunen för byggnation av nya bostäder och en ny förskola genom att ta fram en ny detaljplan för området. Det sammanhängande skogsbandet längs Norra vägen har stora naturvärden och bevaras i stor utsträckning.

Vad?

En förskola och 400 nya bostäder, varav omkring en fjärdedel ska utgöra småhustomter. En riktad markanvisning för flerbostadshus har genomförts. Vinnarna av markanvisningstävlingen har tilldelats markreservationer. Dessa är GBJ Bostadsutveckling AB, Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB, Fagnes AB, I Am Home AB och APP Properties AB. I området planerar även Kalmarhem att bygga 64 lägenheter, främst 3:or.

När?

  • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 19 december 2016.
  • Utbyggnaden av infrastruktur i etapp 2 pågår och beräknas vara klart under kvartal 1 2021.
  • Byggnationen av flerbostadshus pågår.

Du hittar alla handlingar som tillhör detaljplanen och även genomförandet av detaljplanen under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga är ljusblå.

Ett förslag till detaljplan var utställt för samråd under tiden 20 juni till 7 augusti 2016.

Ett reviderat förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 29 oktober till 21 november 2016.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 4 maj 2017