Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Varför?

På Karlssons äng möjliggör kommunen för byggnation av nya bostäder och en ny förskola genom att ta fram en ny detaljplan för området. Det sammanhängande skogsbandet längs Norra vägen har stora naturvärden och bevaras i stor utsträckning.

Vad?

En förskola och 400 nya bostäder, varav omkring en fjärdedel ska utgöra småhustomter. En riktad markanvisning för flerbostadshus har genomförts. Vinnarna av markanvisningstävlingen har tilldelats markreservationer. Dessa är GBJ Bostadsutveckling AB, Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB, Fagnes AB, I Am Home AB och APP Properties AB. I området planerar även Kalmarhem att bygga 64 lägenheter, främst 3:or.

När?

  • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 19 december 2016.
  • Utbyggnaden av infrastruktur i etapp 1 pågår och beräknas vara klart under kvartal 4 2018.
  • Byggnationen av etapp 1 av flerbostadshusen beräknas enligt nuvarande tidplan komma igång under kvartal 1 2019 och förskolan under kvartal 2 2019.

Du hittar alla handlingar som tillhör detaljplanen och även genomförandet av detaljplanen under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga är ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor framåt kan planförslaget överklagas.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Norrlidsparken

Sommaren 2019 byggs en betongpark i Norrlidens aktivitetspark.

Ny förskola på Karlssons äng

Kalmar kommun bygger ny förskola på Karlssons äng.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i Snurrom

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 4 maj 2017