Nya bostäder på Björkudden

Bilden visar detaljplaneområdets utbredning

Bilden visar detaljplaneområdets utbredning

Just nu!

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2024-05-06 – 2024-06-02. Vi vill ha in dina skriftliga synpunkter senast den 2 juni 2024. Du kan lämna dina skriftliga synpunkter via e-post eller post.

E-post:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten
Box 611
391 26 KALMAR

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas den 14 maj 2024, kl. 17.30 i Två systrars kapell, Lille Bullens väg 1, Norrliden. Föranmälan till mötet ska ske senast den 10 maj 2024, via e-post till: linda.almljung-torngren@kalmar.se.

Klicka här för att se en presentation över planförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny detaljplan för Krafslösa 4:33 med flera, Björkudden

Varför

I kommunens översiktsplaner anges området lämpligt att utreda för bostadsändamål. Genom att komplettera i en befintlig bebyggelsemiljö där infrastruktur och service samt rekreation finns är förutsättningarna för en hållbar bebyggelseutveckling god.

Vad

Planområdet ligger öster om Norrlidsvägen och nås via Enighetensväg samt Sjösalavägen. I dagsläget består planområdet till största delen av en privatfastighet och ett mindre område naturmark.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder i direkt närhet till Krafslösaviken, att säkra tillgängligheten till viken och att öka möjligheterna för rekreation vid vattnet.

Planförslaget möjliggör för cirka 14 friliggande villor eller en kombination av villor, rad-, par- och kedjehus. Marken närmast Krafslösaviken och intill Sjösalavägen föreslås vara natur som blir tillgänglig för allmänheten.

När

Samråd: kvartal 2, 2024.
Granskning: kvartal 4, 2024.
Antagande: kvartal 1, 2025.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 maj 2024
Publicerad: 3 maj 2024