Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Djurängen, Del av Djurängen 2:4 med flera

Vad?

Enligt detaljplanen kan platsen bebyggas med tre fyravåningshus med lägenheter och cirka 50 småhus.

När?

Kommunen har sålt mark till Obos. De planerar att bygga bostadsrätter i form av 21 radhus.

Kommunen har sålt mark till Hansa Bygg för en andra etapp. Här planerar Hansa Bygg att bygga 24 kedjehus med hyresrätt.

Hansa Bygg har byggt 8 enplanshus med äganderätt. Husen stod klara hösten 2018.

Peab har byggt tre flerfamiljshus med totalt 55 lägenheter i bostadrättsform. Husen stod klara våren 2018.

EA fastigheter har byggt 5 enplanshus med äganderätt. Husen stod klara hösten 2017.

Vi bygger en bullerskärm

Kommunen gjorde under 2017 bulleråtgärder vid Ölandsleden och längsmed E22:an förbi Djurängen. Det gjorde vi, i enlighet med detaljplan, för att skydda de nya husen i västra Djurängen från för mycket ljud från trafiken på E22:an.

Längsmed Ölandsleden byggde vi en torvmur och längsmed motorvägen och dess ramp byggde vi en glasskärm på en betongmur. På glasskärmen finns ett tryck med stiliserade löv för att fåglar ska kunna se skärmen och inte flyga in i den. På två ställen har skärmen Kalmarmotiv.

Planerade arbeten

  • Husbyggnationen pågår.
  • Arbeten med allmänna naturområden och lekplats planeras ske under 2020/21. Lekplatsen blir klar under våren 2021.
  • Ombyggnad av Djurängsvägen med ny gång- och cykelväg planeras ske när husbyggnationen är klar. Troligtvis runt 2022.
  • Slutlig asfaltering görs när hela området är klart.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hansabrons lekpark

Intill Hansabron och det nybyggda bostadsområdet byggs nu en naturlekpark.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Publicerad: 9 maj 2017