Djurängen, Del av Djurängen 2:4 med flera

Vad?

Enligt detaljplanen kan platsen bebyggas med tre fyravåningshus med lägenheter och cirka 50 småhus.

När?

Kommunen har sålt mark till Obos. De planerar att bygga bostadsrätter i form av 21 radhus.

Kommunen har sålt mark till Hansa Bygg för en andra etapp. Här planerar Hansa Bygg att bygga 24 kedjehus med hyresrätt.

Hansa Bygg har byggt 8 enplanshus med äganderätt. Husen stod klara hösten 2018.

Peab har byggt tre flerfamiljshus med totalt 55 lägenheter i bostadrättsform. Husen stod klara våren 2018.

EA fastigheter har byggt 5 enplanshus med äganderätt. Husen stod klara hösten 2017.

Bullerskärm och lekplats

Kommunen byggde under 2017 en bullerskärm vid Ölandsleden och längsmed E22:an förbi Djurängen. Detta för att skydda de nya husen i västra Djurängen från för mycket ljud från trafiken på E22:an. Bullerskärmen består av en torvmur och längsmed motorvägen och dess ramp en glasskärm på en betongmur. På glasskärmen finns ett tryck med stiliserade löv för att fåglar ska kunna se skärmen och inte flyga in i den. På två ställen har skärmen Kalmarmotiv.

Under 2021 byggde kommunen Hansabrons lekplats. Lekplatsen är utformad för att passa både äldre och yngre barn och för att vara tillgänglig oavsett fysiska förutsättningar.

Planerade arbeten

  • Husbyggnationen pågår.
  • Ombyggnad av Djurängsvägen med ny gång- och cykelväg planeras ske när husbyggnationen är klar. Troligtvis runt 2022.
  • Slutlig asfaltering görs när hela området är klart.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 16 september 2022
Publicerad: 9 maj 2017