Del av Gasten 1 och del av Djurängen 2:4, Hansa City

Just nu!

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2022-12-27 till 2023-01-24 och kommer nu att bearbetas inför granskningen.

Varför

Under år 2021 ingick fotbollsföreningarna Kalmar FF och IFK Kalmar ett samarbete med varandra, vilket har skapat ett större behov av en ny inomhushall. Den 25 januari år 2022 inkom en uppdragsbeställning om att påbörja ett detaljplanearbete för att undersöka möjligheten att uppföra en ny idrottshall inom Gasten Idrottsplats.

Vad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny inomhushall för idrottsverksamhet. Syftet är också att skapa förutsättningar för befintlig idrottsplats att utvecklas genom att ta vara på platsens synliga läge utmed E22, Trångsundsvägen samt närliggande utemiljöer.

När

Detaljplanen kommer nu att bearbetas inför granskningen.
Detaljplanen beräknas vara antagen under 2:a kvartalet 2023.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023
Publicerad: 27 december 2022