Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Funkabo, Del av Visiret och Svärdet med mera

Vy från norra vägen

Illustration: Tengbom

Varför?

I Kalmars översiktsplan är en av visionerna att skapa ett aktivt stadsliv längs med Norra vägen. Kvarteret Visiret ligger i ett strategiskt läge för att bidra till att uppfylla denna vision.

Vad?

Planområdet möjliggör en utbyggnad av cirka 160 lägenheter inom kvarteren Visiret och Svärdet. Inom kvarteret Svärdet föreslås utöver parkering även ett flerbostadshus i kvarterets södra del samt en plats för den kiosk som i dag finns inom kvarteret Visiret.

Den planerade bebyggelsen tar hänsyn till intilliggande bebyggelsens kulturmiljövärden genom att bryta upp bebyggelsen i mindre delar.

Planförslaget innebär även att den gång- och cykelväg som följer Norra vägen väster om planområdet får en förändrad sträckning förbi kvarteret Visiret samt att den cykelparkering som finns vid busshållplatsen flyttas.

När?

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021
Publicerad: 1 juni 2018