Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Illustration

Varför?

En utveckling av Norrliens centrum har varit aktuell sedan översiktsplanen (2013) och den fördjupade översiktsplanen Norrliden strand (2011) togs fram. Stadsdelscentrumet är i akut behov av utveckling, vilket lyfts i Polisens senaste trygghetsmätning och den sociala kompassen som kommunen tog fram år 2020. Både befintlig matvarubutik och hälsocentral har ett behov av mer ändamålsenliga lokaler.

Vad?

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för befintlig och tillkommande service och handel samt att skapa förutsättningar för nya bostäder.

En medveten gestaltning av stadsdelscentrumets bebyggelse och utemiljöer ska bidra till en god livsmiljö som är innehållsrik och ge området en unik identitet. Utformningen ska även bidra till att stärka den sociala hållbarheten i området så att känslan av trygghet kan öka. Visuella samband mellan ute och inne ska särskilt beaktas. Entréer och fönster ska finnas mot större öppna ytor såsom park, torg och markparkeringar.

Planen ger förutsättningar för att skapa cirka 120 bostäder och 8500m² yta för centrumverksamheter såsom exempelvis matvarubutik, hälsocentral och Folktandvård. Vidare möjliggörs en omgestaltning av Norrlidsvägen och en ny knutpunkt med hållplatsläge åt söder och norr samlat. Gång- och cykeltunneln utvecklas till en entrépunkt som tillsammans med torget och stråk för gående och cyklister knyter samman olika rörelser i området. Befintlig park utvecklas till en dagvattenpark, som hanterar smält- och regnvatten, och bjuder in till vistelse i området.

När?

Preliminär tidplan:
Samråd - januari 2022
Granskning - hösten 2022
Antagande - vintern 2022

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 3:e januari 2022 till 31:a januari 2022. Vi vill ha in dina skriftliga synpunkter senast den 31:a januari 2022.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Publicerad: 3 januari 2022