Nya bostäder söder om Strängenäsvägen

Förslag till ny detaljplan för del av Krafslösa 1:2 med flera, Strängenäsvägen, Vimpeltorpet

Varför

Kalmar kommun har sett att det finns ett behov och efterfrågan av fler småhus i Kalmar. Den 11 december år 2019 inkom en uppdragsbeställning om att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder inom fastigheten Krafslösa 1:2 med flera.

Vad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse som samspelar med den omgivande natur- och rekreationsmiljön. Syftet är också att säkerställa goda förbindelser till park, natur och service i området.

När

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Skäppslandet 15

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 september 2023
Publicerad: 5 september 2023