Nya bostäder i Krafslösa

Illustrationen visar två möjliga förslag med olika typer av bostäder.

Illustrationen visar två möjliga förslag med olika typer av bostäder.(Atrio Arkitekter)

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2023-12-01 – 2024-01-07.
Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är granskningen som beräknas till kvartal 1 2024

Klicka här för att se en presentation över planförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny detaljplan för Skäppslandet 15 med flera

Varför

Kalmar växer och många vill bo i Kalmar kommun. Fler bostäder kan byggas om det finns en detaljplan som bedömer att marken är lämplig för bostäder. Området som föreslås för bostäder ligger i anslutning till ett befintligt bostadsområde. Det finns gator, ledningar och närhet till service, naturområden, kultur och idrott. En hållbar bebyggelseutveckling kan därför ske.

Vad

Detaljplanen skapar förutsättningar för bostadsbebyggelse i Krafslösa. Planområdet ligger väster om Norra vägen och nås via Krafslösavägen och Runnehällsvägen. I dagsläget består området av en igenväxt före detta handelsträdgård.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en småskalig bostadsbebyggelse som tar hänsyn till kulturlandskapet och omgivande bebyggelse. Bostäder i högst två våningar föreslås. Befintliga stenmurar i söder och väst föreslås skyddas med rivningsförbud.

Detaljplanen möjliggör för en flexibilitet i val av villor, andra småhus så som par-, rad- och kedjehus samt ett mindre flerbostadshus. Exempelvis kan fem villor byggas eller sexton bostäder i form av ett mindre flerbostadshus i väst och tre parhus i öst.

När

Samråd: 1 december 2023 till 7 januari 2024
Granskning: kvartal 1 2024
Antagande: kvartal 2 2024 

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom norra staden

Del av Norrliden 2:13 med flera (Norrliden centrum)

Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för service och handel samt nya bostäder.

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hållbart stadsdelscentrum - Norrliden

I det här projektet undersöker vi metoder och verktyg för hur ett område kan utvecklas med fokus på hållbarhet.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Krafslösa 4:33

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Syftet är att möjliggöra en förtätning av bostäder samt möjliggöra för flerbostadshus.

Samlingslokal vid Norrlidsvägen

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbetet för att utreda möjligheten att kunna uppföra en samlingslo

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.

Snurrom, ny skola, väg och bostäder

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Strängenäsvägen

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Publicerad: 24 november 2023