Elevhälsan på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Tvärskogsskolan består av skolledning, speciallärare, kurator och skolsköterska. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas en gång varannan vecka.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tvärskogsskolan

Trygghet och säkerhet på Tvärskogsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Tvärskogsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 2 mars 2021