Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Skolan och dess omgivning

Trekantenskolan är en mindre skola med cirka 250 elever.

I Trekanten finns skolan och fritidshemmet tillsammans med förskolan mitt i samhället. Trekanten ligger beläget mitt emellan Kalmar och Nybro. I Trekanten bor cirka 2000 personer, som till största del består av yngre barnfamiljer. Här finns förskola, skola, fritidshem, sporthall, livsmedelsbutik, bensinstation och bibliotek. Det finns goda kommunikationsmöjligheter med både buss och tåg till såväl Kalmar som Nybro. Trekanten ligger i kanten av det vackra ålandskapet i söder och väster.

Trekantenskolans organisation

På Trekantenskolan finns förskoleklass, lågstadium (åk 1-3), mellanstadium (åk4-6) och fritidshem.

För varje klass finns det lärare som är utsedda som mentorer. Dessa lärare har ett särskilt ansvar för elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling. Mentorskapet utgör en mycket viktig del i skolans elevhälsoinriktade arbete. Ett gott mentorskap är en framgångsfaktor för hur väl eleverna når målen och trivs i skolan. Att bygga bra relationer, att ha höga förväntningar på eleverna, att ha bra rutiner för uppföljning, att fånga upp frånvaro direkt och att lära eleverna att ta ansvar är betydelsefullt i mentorskapet.

Vi har tre fritidshemsavdelningar på skolan. Dessa är organiserade efter elevernas åldrar.

  • Tornet (förskoleklass och åk 1)
  • Metropolen yngre (åk 2)
  • Metropolen äldre (åk3-6)

Personalen på fritidshemmen är knutna till undervisningen i skolan och
samarbetar med grundskollärarna i det elevstödjande arbetet. Fritids- och resurspedagoger kan finnas med som en resurs i klassen eller som resurs
till enskild elev. Fritidspedagogen har det pedagogiska ansvaret för elevernas lärande på fritidshemmet.

I skolans resursarbetslag finns speciallärare, resurslärare och lärare i svenska som andraspråk. I resursarbetslaget har rektor samlat skolans pedagogiska specialistkompetens. Resursarbetslaget stöttar elever, lärare, vårdnadshavare och rektor i specialpedagogiska frågeställningar och ärenden, samt ansvarar för att skolans samlade specialpedagogiska kompetens och kunnande utvecklas och upprätthålls.

Förutom dessa resurser finns även kurator och skolsköterska på skolan. Kurator fungerar som socialt stöd på individnivå i exempelvis samtal med elever och familjer. På gruppnivå exempelvis med handledning och konsultation till skolpersonal och arbete i grupper och klasser. Skolsköterska är en viktig del i det hälsofrämjande proaktiva arbetet inom elevhälsoteamet. Omvårdnad ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och skapa förutsättningar för livslångt lärande.

Skolan har tillsammans med förskolan en egen vaktmästare som förutom de vardagliga löpande vaktmästaruppgifterna ansvarar för skolans systematiska brandskyddsarbete.

Tjänster och arbetsuppgifter inom städ och kök köper vi från kommunens serviceförvaltning.

Fler sidor inom välkommen till trekantenskolan

Kontakta Trekantenskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Trekantenskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Trekantenskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Trekantenskolan

Trekantenskolan är en mindre skola med förskoleklass till årskurs 6

Senast uppdaterad: 31 januari 2023
Publicerad: 28 oktober 2020