Elevhälsan på Lindsdalsskolorna

Elevhälsan på Lindsdalsskolorna består av rektorer, skolsköterskor, kuratorer och speciallärare.

Elevhälsa och lärande går hand i hand

Lindsdalsskolans elevhälsa arbetar med våra elever både gällande måluppfyllelse och det fysiska måendet. Allt för att eleven ska kunna lära sig så mycket som
möjligt. Det är viktigt att insatserna kommer in i tid, om detta behövs. Speciallärare har en viktig roll i detta arbete.

Varje vecka träffas denna grupp för ett möte där man ser tillbaka på vad som har gjorts, olika elevärenden och hur arbetet ska drivas framåt.

När skolsköterskorna inte har mottagning är de bokade för hälsosamtal, undersökningar, undervisning, elevhälsateam och arbetslagsträffar.

Skolsköterskorna arbetar främst med förebyggande hälsovård. I samtal med eleven försöker de få dem att förstå att ansvaret för livsstilen ligger hos den enskilde. Elever som skadar sig akut under skoltid får hjälp av skolsköterskan som även kontaktar vårdnadshavare.

Skolsköterskor och kuratorer har tystnadsplikt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindsdalsskolorna

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolornas arbete med trygghet och säkerhet, krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Lindsdalsskolorna

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Lindsdalsskolorna

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 12 november 2020