Trygghet och säkerhet på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi aktivt för ett gemensamt synsätt kring trygghet och studiero.

Gröndalsskolan ska vara fri från mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Trygghet och trivsel på skolan är en förutsättning för lärandet och för den personliga utvecklingen. All personal ansvarar för trygghet och trivsel på skolan.

På Gröndalsskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt. Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

Trygghetsgruppen träffas var fjärde vecka och arbetar med det förebyggande och främjande värdegrundsarbetet genom ett tematiskt årshjul. Varje läsår genomför och följer vi upp trygghetsenkäter med eleverna.

Plan mot kränkande behandling Pdf, 438.2 kB.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på gröndalsskolan

Elevhälsan på Gröndalsskolan

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor.

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 11 januari 2021