Stöd, hälsa och trygghet på Gröndalsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Trygghet och säkerhet på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi aktivt för ett gemensamt synsätt kring trygghet och studiero.

Elevhälsan på Gröndalsskolan

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser