Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som de tidigare tillägnat sig,
till exempel i förskolan.

På lågstadiet fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och
förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper
och penna. I matematik arbetar vi en hel del praktiskt.

På mellanstadiet sker en stegring i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor. Här får eleverna också möta nya skolämnen. I årskurs 6 får eleverna betyg för första gången.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen kompletterar förskoleklassen och
skolan.

Skolan är mycket väl tillgodosedd med behöriga och legitimerade lärare. Alla lärare i
skolan har tagit del av läslyftet samt specialpedagoglyftet.

Vi arbetar efter kommunens gemensamma läs- och skriv och matematikplan F-9.

Vi erbjuder fokustid och lovskola med behöriga ämneslärare.

Fler sidor inom välkommen till ljungbyholmsskolan

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling.

Senast uppdaterad: 2 mars 2021
Publicerad: 25 februari 2021