Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolan har cirka 260 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt fyra fritidshemsavdelningar.

På Ljungbyholmsskolan är ambitionen att var och en ska lyckas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar och vi sätter höga mål gällande kunskap och omtanke. I skolan ska värderingar, normer och kunskap förmedlas. Alla tre är lika viktiga för en trygg och framgångsrik skola.

Ljungbyholmsskolans organisation

På skolan samverkar förskollärare, lärare, speciallärare och fritidspedagoger. Personalen är fördelade i fyra arbetslag, förskoleklass, årskurs 1-3,
årskurs 4-6 samt fritidshem. Ljungbyholmsskolan ingår i Södermörenätet i ett 1-16-årsperspektiv. Skolan samverkar med Södermöreskolans lärare i ämnen såsom moderna språk, slöjd och musik och delar vissa lokaler.

Förskoleklassen håller till i Röda skolan och arbetar utifrån konceptet "lärande lek". Här arbetar fyra lärare som möter barnen både under skoltid och fritidshemstid.

På Gula skolan har årskurs 1-3 sina klassrum och årskurs 4-6 håller till i byggnaden som angränsar till Södermöreskolan. Till varje stadie är en speciallärare knuten.

Vi har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att speciallärare tillsammans med klasslärare och pedagogiska assistenter anpassar elevers skoldag.

Fritidshemmet är uppdelat på fyra åldersindelade avdelningar i olika byggnader på skolan. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan med att utveckla elevernas olika förmågor. Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull och bred fritid där nya intressen kan väckas och bidrar till att utveckla elevernas kamratrelationer.

Skolans administration består av rektor, biträdande rektor samt IT-pedagog. Här finns även vår elevhälsa med skolkurator och skolsköterska. Ljungbyholm tillhör Södermöre kommundel med egen förvaltning och politisk nämnd.

Ljungbyholmsskolan har ett nära samarbete med Linnéuniversitets lärarutbildning. Varje läsår tar vi emot studenter som går en verksamhetsintegrerad utbildning. Det innebär att de är på skolan två dagar varannan vecka under läsåret samt under sin femveckorspraktik.

Fler sidor inom välkommen till ljungbyholmsskolan

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling.

Senast uppdaterad: 2 mars 2021
Publicerad: 25 februari 2021