Trygghet och säkerhet

Trygghetsgruppen, en för varje stadie, har som främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, våld eller hot.

Grupperna träffas flera gånger per termin för att diskutera situationen på skolan samt föreslå förebyggande insatser som riktar sig till både individer, grupper och hela skolan. Trygghetsgrupperna är en resurs som vid behov kan stötta värdegrundsarbetet på skolan och verkar för ökad trygghet och trivsel på skolan.

Grupperna består av representanter från varje arbetslag samt kurator och biträdande rektor. Dialog förs kontinuerligt mellan trygghetsgruppen och övriga lärare i arbetslagen. Värdegrundsarbetet är prioriterat på skolan och det finns tid avsatt i schemat för värdegrundsarbete för att mentorerna/klasslärarna ska kunna arbeta strukturerat och långsiktigt med sina klasser.

HANDLINGSPLAN FÖR KALMARSUNDSSKOLANS KRISGRUPP

Syfte

Att upprätta och underhålla rutiner för att identifiera olycksrisker och för att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer.

Ansvar

Rektor är ansvarig för handlingsplanen och för tillsättandet av krisgruppen

Genomförande/aktivitet

Aktivering av krisgruppen

 1. Beslut att sammankalla krisgruppen tas av rektor
 2. Krisgruppen kallas genom expeditionens försorg och samlas i mötesrummet på Skutan.
 3. Krisplanen tas fram

Krisgruppens uppgifter

 • Att efter förmåga hjälpa och stödja när enhetens elever eller personal drabbas av plötslig olycka.
 • Att hjälpa de drabbade igenom den första chocken och fram till sorgearbetet.
 • Att också vara beredd att ge stöd åt personal och elever vid andra tillfällen.
 • Att samla in och ge korrekt information om det inträffade till anhöriga och media.
 • Att erbjuda de drabbade möjlighet att samlas och ge uttryck för sina känslor.
 • Att hålla om, hålla tyst och hålla ut.
 • Att träffas regelbundet.
 • Att arbeta med full sekretess.

Fotografering på Kalmarsundsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Kalmarsundsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Kalmarsundsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Kalmarsundsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...