Elevhälsan på Åbyskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Åbyskolan består av skolledning, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vid varje tillfälle bjuds det in en ansvarig pedagog från olika klasser. Teamet träffas regelbundet.

Syftet är att skapa en så trygg och lärorik skolmiljö som möjligt utifrån elevers olika behov.

Ett par gånger per termin träffas skolledning, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, kurator och skolsköterska som med sin kunskap kompletterar skolan för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på åbyskolan

Trygghet och säkerhet på Åbyskolan

Åbyskolans arbete med trygghet och säkerhet, krisgrupp och POSOM-grupp

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Åbyskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Åbyskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 11 mars 2021