Succé med språkutveckling genom entreprenörskap

diskussion runt ett bord

Två entusiastiska lärare på Axel Weüdelskolan i Kalmar har lyckats med att förverkliga sin vision om att skapa en kurs vars syfte är att kombinera de utlandsföddas utbildning i entreprenörskap och gynna deras språkutveckling.

- Grundtanken med kursen har varit att ta fram de entreprenöriella kompetenserna och drivkrafterna hos människor med annat modersmål än svenska. Det ska vara en kurs som alla kan förstå, säger Helen Petersson Ahlgren, lärare i svenska som andraspråk och Lennart Nordström, lärare i företagsekonomi.

I kursomgången 2020/2021 deltog 13 elever från 13 olika nationaliteter och med olika utbildningsnivå. Lärarna har märkt ett ökat söktryck, fler elever än de kunde erbjuda plats ville studera kursen i senaste omgången.

Ett unikt kursupplägg

- Kursen är tids- och inlärningseffektiv genom samarbetet i realtid mellan de två ämneskompetenserna SFI samt ekonomi och juridik, berättar Helen Pettersson Ahlgren.

Effektiviteten är avhängigt av metodiken där varje avsnitt startar med ordförståelse. Eleven ges förförståelse kring ett nytt ämnesområde.

- Frågetecken kring begrepp och information rätas omgående ut så att eleven bygger förståelse och kan gå vidare utan att haka upp sig, säger Lennart Nordström.

Entreprenörskapet utvecklas löpande med ett forskarbaserat kursupplägg. De fakta som eleven studerar diskuteras i en kontext där exempel och övningar är verklighetsanknutet. Deltagarna känner meningsfullhet med studierna eftersom kursmålet är direkt kopplat till deras personliga självförverkligande.

- De entreprenöriella kompetenserna innebär självkänsla och självförtroende, ansvarstagande, konsekvensbedömning, medvetenhet om egna styrkor och talanger, tålamod och uthållighet, lösningsorienterat tänkande, kommunikationskompetens, idéutvecklingskompetens, handlingskraft, organisationskompetens och mycket annat, säger Lennart Nordström.

- Kursmaterialet är språkligt anpassat men också digitaliserat vilket ger ökad flexibilitet i tid och rum. Digitaliseringen tränar också den entreprenöriella förmågan, menar Helen Pettersson Ahlgren.

Resultat

- Vi anser att det går att lära sig entreprenörskap på detta vis. Våra elever bygger självkänsla och självinsikt i en tillåtande studiemiljö. Resultatet blir självnavigerande och entreprenöriella individer oavsett vilket spår de studerar, berättar Lennart Nordström.

I jobbspåret skaffar sig eleverna värdefull kunskap om svensk arbetsmarknad och om sin egen väg mot sitt drömyrke.

- Språket utvecklas, både det talade och det skrivna, och de tillägnar sig ett relevant fackspråk genom vårt autentiska och anpassade studieinnehåll, säger Helen Petterson Ahlgren.

Konkreta företag skapas av tryggare elever med kunskap om företagsarenan i Sverige. Båda spåren mynnar ut i en affärsplan respektive en jobbplan. Planerna är elevernas arbetsmaterial som växer fram under kursens gång.

- Under utbildningen skapas nätverk ut mot samhället vilket är så viktigt med tanke på elevernas behov av att bli inkluderade och delaktiga i det svenska samhället, avslutar Helen och Lennart.

Elevernas upplevelse

- Det är en bra kurs! Vi rekommenderar den till våra skolkamrater och vänner, säger en grupp deltagare i Språkutveckling genom entreprenörskap (SGE) i kör. Vi arbetar på flera olika sätt under kursen: vi jobbar både i grupp och individuellt, vi jobbar med exempel utanför skolan och gör besök, vi besöker olika företag och myndigheter. Hela tiden får vi mycket språkhjälp för att utveckla vår svenska. Två lärare i SFI och företagsekonomi följer oss genom kursen.