Samhällsorientering i kommunens regi

Kalmar kommun genomför sedan januari 2019 Samhällsorientering (SO) i egen regi. Under 2019 genomfördes tre kurser för arabisktalande, totalt 34 vuxna och 15 barn (13-20 år).

  • Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.
  • Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
  • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.