Projektet Ung Kraft

två personer från rädda barnen

I januari 2021 startade Rädda Barnen ett projekt som heter Ung Kraft i Kalmar kommun med omnejd.

I Kalmar är Lisa Johansen och Pia Nes anställda som processledare och arbetar tillsammans 150 procent inom projektet.

- Ung kraft är namnet på ett projekt som drivs av Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) som medfinansieras av Kalmar kommun genom ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP), förklarar Lisa Johansen.

Kalmar kommun och Rädda Barnen har sedan 2019 samverkat i olika projektformer gentemot målgruppen ungdomar som kommit ensamma till Sverige, med fokus på boendelösningar och psykisk hälsa. Utifrån detta har Rädda Barnen och Kalmar kommun gemensamt sett ett behov av fortsatt arbete kring hälsa och arbetsmarknad.

Inom projektet är ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen en prioriterad målgrupp med anledning av den utsatthet som ungdomarna befinner sig i på grund av de krav som ställs i lagen.

- Den så kallade nya gymnasielagen innebär att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige baserat på sina studier måste fullfölja och lyckas med studierna. Efter avslutade studier krävs att ungdomarna får en tillsvidareanställning eller ett vikariat på minst två år inom sex månader för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd och inte riskera att utvisas, säger Pia Nes.

Målgruppen inom Ung kraft är ungdomar mellan 15-24 år som är tredjelandsmedborgare, det vill säga födda utanför Europa samt att de är asylsökande, har permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd.

- Att uppfylla kraven var redan en stor utmaning som har försvårats än mer av coronapandemin, båda vad det gäller att klara studierna och att hitta arbete som uppfyller kraven i lagen, säger Lisa Johansen.

Enligt den nya Gymnasielagen finns inte heller möjlighet att gå vidare till högre studier efter gymnasiet, vilket även det kraftigt begränsar valmöjligheterna inför framtiden för den här gruppen unga.

För att möta behoven hos deltagarna är fokus inom projektet Ung kraft hälsa och självkänsla, kunskap och kompetens samt nätverk och arbetsliv. Utifrån dessa områden erbjuds deltagarna workshops och individuellt stöd.

- Utöver processtödet kan våra deltagare erbjudas samtalsstöd av psykolog vid behov. Psykologen är anställd av Rädda Barnen som är kopplat till projektet nationellt, säger Pia Nes.

Ung kraft bedrivs på sju orter i Sverige.

- Exempel på samverkan inom projektet mellan Rädda Barnen och Kalmar kommun är att vi tillsammans erbjudit workshops i arbetsförberedande syfte och att Rädda Barnen inom projektet utför sin verksamhet på UNIK, säger Lisa.

- Specifikt och unikt för Kalmar är att Kalmar kommun delfinansierar Ung kraft och den samverkan som byggts upp, bifogar Pia.

Det kommer bli intressant att ta del av resultatet kring detta projekt som kommer att pågå till och med sista december 2022.