Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Forum Föräldrastöd

en vuxen håller ett barn i handen

Många känner sig vilsna i föräldraskapet i sitt nya land. Projektet Forum Föräldraskapsstöd arbetade med att få nyanlända föräldrar att känna sig säkrare.

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Strategins målsättning är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Slutredovisning ska ske senast april 2022. Mot denna bakgrund söktes och beviljades medel från länsstyrelsen för projektet Forum Föräldrastöd.

Projektet pågick mellan 1:a september 2019 och 30:e juni 2020. Det innefattade tre delar:

  1. Minst 60 utrikesfödda föräldrar skulle nås av ett evidensbaserat föräldrastödsprogram under projekttiden.
  2. Kommunledningskontorets skulle bidra med kartläggning av allt befintligt föräldraskapsstöd i Kalmar kommun.
  3. Ett förslag om en hållbar strategi för både universellt/generellt och riktat föräldraskapsstöd i Kalmar kommun skulle läggas fram till beslutsfattare.

- 86 föräldrar har deltagit i sex olika grupper och via videolänk. Projektet har drivits i samarbete mellan Förebyggande temat på socialförvaltningen och enheten flykting och integration på kommunledningskontoret i Kalmar kommun, säger före detta projektledare Minna Ljungberg.

Nu har projektet blivit en del av ordinarie verksamhet inom kommunens socialförvaltning. Alla som deltar i samhällsorienteringen framöver kommer att genomgå programmet Föräldraskap i Sverige från och med hösten 2020.

- Genom deltagarnas utvärderingar kan vi konstatera att föräldrastöd för nyanlända är både välkommet och efterlängtat. Många vittnar om hur träffarna har stärkt dem i föräldrarollen i det nya landet. Många deltagare efterfrågar mer föräldraskapsstöd och låter hälsa att de har många i sin närhet som också vill gå, säger Sofie Öhman före detta projektmedarbetare i projektet.

- I framtiden planerar vi för flera grupper. Projektgruppen har utbildats i programmet Föräldraskap i Sverige som är ett samhällsorienterande program med fokus på att vara förälder i ett nytt land. Programmet är framtaget av Stockholms stad tillsammans med Länsstyrelsen. Karolinska Institutet bedriver forskning i programmets effekter och allt pekar hittills på att de är goda, säger Minna Ljungberg.

Projektgruppen har även varit med och kartlagt allt föräldraskapsstöd i Kalmar kommun tillsammans med handläggare från kommunledningskontoret. Den kartläggningen resulterade i en rapport och en förhoppning om att alla föräldrar i Kalmar kommun ska erbjudas föräldraskapsstöd i grupp framöver.

- Sista månaderna av projekttiden ägnades åt att hålla grupper och att planera för en hållbar strategi så att fler föräldrar får möjlighet att delta i föräldrastödsgrupp, så som är tänkt enligt regeringens initiativ om en nationell strategi. Vi fortsätter samarbeta med enheten Flykting och integration, Skolmottagningsenheten och internt i vår förvaltning för att göra det möjligt. Vidare ser vi utbildningsförvaltningen som viktig samarbetspartner framöver, säger Minna Ljungberg.

Föräldrarna har deltagit i programmen Älskade barn, Barnen i våra hjärtan, Svenska COPE – Community Parent Education Program och kommer även att erbjudas grupp i ett nytt program som heter Föräldraskap i Sverige.