Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Vasaskolans trygghetsgrupp består av skolledning, kurator och representanter från skolans olika verksamheter. Trygghetsgruppen träffas
minst en gång varje månad.

Trygghetsgruppen arbetar inte bara åtgärdande utan också främjande och förebyggande. Det främjande och förebyggande arbetet grundar sig främst
på de elevenkäter som årligen genomförs i Kalmar Kommun.

Vasaskolan har en krisgrupp bestående av skolledning, skolsköterska, kurator, präst och pedagoger från skolans olika verksamheter. Syftet med krisgruppen är att samordna och fördela arbetet vid krissituationer i enlighet med skolans krisplan. En krissituation kan vara dödsfall, allvarlig skada/tillbud eller någon annan händelse som innebär känslomässiga påfrestningar utöver det vanliga.

Fotografering i skolan på Vasaskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Vasaskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Vasaskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Vasaskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...