Stöd, hälsa och trygghet på Södermöreskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden

Trygghet och säkerhet på Södermöreskolan

Vårt gemensamma synsätt angående trygghet och trivsel på skolan

Elevhälsan på Södermöreskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Information om sekretess inom skolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser