Elevhälsan på Pårydsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Pårydsskolan består av skolledning, speciallärare, kurator och skolsköterska. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt.

Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas en gång varannan vecka.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på pårydsskolan

Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Pårydsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krishantering och POSOM-grupp

Olycksfallsförsäkring

Information kring sekretess på Pårydsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Pårydsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 1 mars 2021