Stöd, hälsa och trygghet på Pårydsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Pårydsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krishantering och POSOM-grupp

Elevhälsan på Pårydsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Information kring sekretess på Pårydsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Pårydsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser