Stöd, hälsa och trygghet

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Pårydskolan och Tvärskogsskolan har gemensam elevhälsa. Där ingår rektor specialpedagog, skolsköterska samt kurator.

Elevhälsa på Pårydsskolan

Elevhälsans uppdrag på Pårydsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Pårydsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krishantering och POSOM-grupp