Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Elevhälsan på Ljungbyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Skolans elevhälsateam består av skolledning, speciallärare, kurator och skolsköterska. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Elevhälsateamet arbetar såväl på grupp- som på individnivå i elevärenden. Elevhälsateamet träffas en gång varannan vecka.

Skolan har även möjlighet att anlita kommunens centrala elevhälsa när behov uppstår. Den centrala elevhälsan består av skolläkare, skolpsykolog, specialpedagoger samt hörsel- och synpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog deltar på skolans elevhälsamöten två gånger per termin.

Vid behov träffar skolans elevhälsateam vårdnadshavare till enskilda elever för att tillsammans diskutera hur skola och hem kan samarbeta och på bästa sätt stötta och hjälpa eleven i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på ljungbyholmsskolan

Trygghet och säkerhet på Ljungbyholmsskolan

Vårt gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel på hela skolan

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsans resurser och kompetenser

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad: 25 februari 2021