Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Skolan har en Trygghetsgrupp som arbetar både förebyggande och stödjande på skolan. Vi följer aktivt upp de elevenkäter om trivsel och
trygghet som alla elever besvarar en gång per år.

Skolan har en nödlägesberedskapsplan som utvärderas varje
läsår. Där beskrivs hur vi handlar vid eventuella nödsituationer.

Fotografering i skolan på Lindöskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Lindöskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Lindöskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Lindöskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...