Värdegrund på Hagbyskolan

Vår värdegrund:

Skapa en skola genomsyrad av glädje, kreativitet, delaktighet, vi-känsla och framtidstro. En positiv arbetsplats där barn och vuxna utvecklas och finner glädje tillsammans.

Alla barn och elever ska behandlas med respekt oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Hagbyskolan ska arbeta målinriktat för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det handlar om att
arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

  • All personal ansvarar för att möta varje barn och vuxen som kommer till Hagbyskolan med värme och respekt.
  • Se varje individ som olik och unik utifrån sina förutsättningar.
  • Ge barn och elever verktyg för att kunna hantera konflikter och meningsskiljaktigheter.

Fler sidor inom välkommen till hagbyskolan

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Hagbyskolan

Vår skola är en plats för trygghet, kunskap och positiv framtidstro.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022
Publicerad: 25 februari 2021