Värdegrund på Hagbyskolan

På Hagbyskolan ska alla barn och elever känna sig trygga.

Alla barn och elever ska behandlas med respekt oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Hagbyskolan ska arbeta målinriktat för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det handlar om att
arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar för att ”Alla barn och elever ska vara allas barn och elever”.

  • All personal ansvarar för att möta varje barn och vuxen som kommer till Hagbyskolan med värme och respekt.
  • Se varje individ som olik och unik utifrån sina förutsättningar.
  • Ge barn och elever verktyg för att kunna hantera konflikter och meningsskiljaktigheter.

Fler sidor inom välkommen till hagbyskolan

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Modersmål, hemspråk på Hagbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Hagbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Hagbyskolan

Hagbyskolan arbetar medvetet med att "Alla barn är allas barn"

Publicerad: 25 februari 2021