Elevhälsan på Falkenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Falkenbergsskolans elevhälsa arbetar för att våra elever ska ha en god miljö under skoldagen där maximal utveckling mot läroplanens kunskaps- och sociala mål är överordnade i uppdraget.

Elevhälsans systematiska arbete är till sin karaktär förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därigenom ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska även arbeta med de mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, undervisning i ANDTS, Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spelmissbruk, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på falkenbergsskolan

Trygghet och studiero på Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Falkenbergsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Falkenbergsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Publicerad: 27 oktober 2020