Elevhälsan på Halltorpsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Halltorpsskolan består av skolledning, kurator och skolsköterska. De har en strategisk roll med sin kunskap som kompletterar pedagogiken för att skapa en så positiv lärandesituation för eleven som möjligt. Varje stödinsats skall ges i rätt tid och av rätt personalkategori. Elevhälsan träffas varannan vecka. Då medverkar även speciallärare som är länken mellan arbetslagen och elevhälsan.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på halltorpsskolan

Trygghet och säkerhet på Halltorpsskolan

Halltorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 18 januari 2021