Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Trygghet och säkerhet på Funkaboskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Vårt trygghetsarbete innebär att främja allas lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder genom att förebygga och förhindra alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på funkaboskolan

Elevhälsan på Funkaboskolan

Elevhälsans uppdrag på Funkaboskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Funkaboskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Funkaboskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 8 maj 2024
Publicerad: 14 maj 2020