Stöd till dig med missbruk

Socialtjänsten kan erbjuda information, rådgivning och behandling till dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Även anhöriga kan få stöd, genom samtal och anhöriggrupper.

Vi tar emot dina frågor och hjälper dig vidare

Du som själv har behov av stöd eller hjälp, likväl som du som är anhörig eller på annat sätt oroar dig för någon annans alkohol- och drogvanor eller spel om pengar är välkommen att kontakta oss. Socialförvaltningens mottagningsenhet för barn, ungdomar och vuxna tar emot alla frågor, ansökningar och anmälningar gällande missbruk.

Hos Alkohol- och drogmottagningen kan du få rådgivande samtal om du har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Du kan besöka oss upp till fem gånger utan beslut av socialtjänsten. Besöken hos oss är kostnadsfria.

Vad händer när jag besöker er?

Vid besök får du möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Vi ger dig råd och information om vilket stöd som kan erbjudas dig. Om du har ett önskemål om någon form av behandling, kommer en socialsekreterare att göra en biståndsutredning och därefter fatta ett beslut.

Är du anhörig eller vän till någon med problem?

Du kan kontakta oss för egen del, men även som anhörig eller vän till någon som har problem. Hos oss kan alla få hjälp, var och en för sig eller tillsammans. Alla berörda får hjälp att jobba utifrån sina egna behov. Det viktiga är att börja söka hjälp oavsett vem som gör det. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Anmälan i missbruksärende

Ett allvarligt missbruk kan ibland ta överhanden över en människas vilja och förmåga att ta hand om sig själv. Om du känner till någon, som till följd av ett allvarligt missbruk behöver få stöd eller behandling men inte själv är beredd att söka hjälp, kan du alltid vända dig till Socialförvaltningens mottagningsenhet för barn, ungdom och vuxna. Vid akuta situationer utanför kontorstid, går det att nå social jour via Sydostjouren 020-45 39 00.

Vad kan jag få för hjälp?

Samtalsbehandling

Hos alkohol- och drogmottagningen kan du få rådgivande samtal gällande missbruk och beroende. Du kan besöka oss upp till fem gånger utan beslut av socialtjänsten. Besöken hos oss är kostnadsfria.

Vi erbjuder bland annat stöd genom: 

  • Enskilda samtal
  • Behandling i grupp för kvinnor och män
  • Stöd och samtalsgrupp för anhöriga

Stödinsatser och behandling

Stödinsatser och behandling ges till dig utifrån dina behov. Insatser som du bland annat kan erbjudas är behandling i öppenvård, boendestöd, sysselsättning och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Samordning av insatser

Om du har behov av sjukvårdsinsatser erbjuder vi dig en samordnad individuell plan (SIP) med Region Kalmars sjukvård. Ibland behövs även samverkan med andra insatser.

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot alkohol

Så arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar.

Förebyggande mot dopning

Så arbetar Kalmar kommun förebyggande mot doping.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Till föräldrar om alkohol, narkotika, doping, tobal och spel

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Publicerad: 16 oktober 2023