Så arbetar vi med barns rättigheter

FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Sverige antog barnkonventionen 1990, året efter att den antogs av FN 1989 och den är ett bindande internationellt avtal. Grundprincipen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ.

Kontakt

Fler sidor inom social hållbarhet

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Så arbetar vi med integration

För att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd krävs ett framgångsrikt integrationsarbete.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur.

Så arbetar vi med psykisk hälsa

Att må bra ökar möjligheterna till ett aktivt liv och är viktigt för folkhälsan.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Vi arbetar med en rad insatser för att öka tryggheten och minska antalet brott i kommunen.

Så arbetar vi med folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika grupper ska minska.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024
Publicerad: 13 maj 2019