Så arbetar vi med tillgänglighet

Tillgänglighetsarbetet strävar mot full delaktighet i samhällslivet på lika villkor för alla. I arbetet ska kommunens verksamheter använda ett funktionshinderperspektiv vilket innebär att i all planering och i allt genomförande utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Freewheel

För dig som är rullstolsburen och besöker Kalmar finns Freewheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Kalmar kommuns funktionshinderstrategi

Tillgänglighetsarbetet strävar mot full delaktighet i samhällslivet på lika villkor för alla.

Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun

Tillgånglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Tillgänglighetsstämpeln

Stämpeln delas ut till butiker, restauranger och affärer som prioriterar tillgänglighet.