Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Trots en ökad öppenhet i samhället så drabbas fortfarande hbtqi-personer av våld, hot om våld, diskriminering och andra kränkningar. Unga hbtqi-personer utsätts i större utsträckning än andra för exempelvis osynliggörande och mobbing. Platser som skolan och hemmet upplevs oftare som en otrygg plats av hbtqi-ungdomar.

Hbtqi-personer uppger även i större utsträckning än andra känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor och inte minst till samhällsinstitutioner. Samtliga faktorer bidrar till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är mer än dubbelt så stor bland hbtqi-personer jämfört med heterosexuella enligt Folkhälsomyndigheten.

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter är en viktig fråga för Kalmar kommun.

Kalmar kommun ska vara en tolerant och öppen kommun som synliggör och utmanar normer som begränsar människor.

Alla människor ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck på grund av rädsla. Alla ska ha samma förutsättningar att utifrån eget intresse och förmåga delta i samhällslivet och att uppnå en god hälsa.

För att nå dit förutsätts och krävs ett aktivt och systematiskt arbete.

I november 2015 tog kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan för att systematiskt arbeta in hbtqi-perspektivet i det ordinarie arbetet i Kalmar kommun.

Handlingsplanen bygger på fyra områden:

 1. Kunskap - Förtroendevalda, chefer och medarbetare i Kalmar kommun ska ha normkritisk- och hbtqi-kunskap för att kunna garantera likvärdig behandling och för att främja jämlika levnadsvillkor.
 2. Bemötande – Alla som har kontakt med Kalmar kommun bemöts, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning på ett respektfullt och lyhört sätt.
 3. Synliggöra – Hbtqi-personer ska känna sig inkluderade och synliggjorda i kommunens arbete.
 4. Möjliggöra – I Kalmar kommun skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, jämlikhet, öppenhet och nyfikenhet.

Till varje område följer ett antal aktiviteter.

 • En mängd olika verksamheter har genomgått och kommer att genomgå en grundutbildning på i hbtq.
 • För att säkerställa att arbetet blir hållbart på sikt genomgår alla nyanställda chefer samma webb-utbildning i samband med att de tar kommunens chefskörkort.
 • Under 2020 genomgår dessutom samtliga chefer i Kalmar kommun RFSL:s webbutbildning.

I Kalmar kommun har ett flertal verksamheter hbtqi-certifierats genom RFSL.

 • 2017 certifierades Elevhälsan och barnhälsan i förskolorna Smedby, Djurängen och Ljusstaden.
 • 2018 har Öppna förskolorna och socialförvaltningen på Familjecentralerna certifierats.
 • 2019 var det fritidsledarna för Södermöre kommundel, UNIK och Nova och Lindsdals tur.
 • 2020 certifierades resterande fritidsledare och Äventyrsbadet.
 • 2021 blev samtliga fritidsledare inom Ung i Kalmar certifierade.
 • Kulturskolan och enheterna för kultur och idrott har påbörjat sin process för att bli certifierade.

Kalmar kommuns kommunikationsenhet blev under hösten 2017 jämlikhetscertifierade genom Make Equal. Certifieringen bygger på genomlysning av webb- och kommunikationsmaterial ur ett normkritiskt perspektiv där samtliga diskrimineringsgrunder omfattas.

Certifieringen ger en kvalitetssäkring av verksamheten och ger kommunen praktiska verktyg och metoder för vidare arbete. Kalmar kommun är den första kommunen i Sverige med att jämlikhetscertifiera sin kommunikation.

Fler sidor inom social hållbarhet

Så arbetar vi med barns rättigheter

Grundprincipen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ.

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Så arbetar vi med integration

För att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd krävs ett framgångsrikt integrationsarbete.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur.

Så arbetar vi med psykisk hälsa

Att må bra ökar möjligheterna till ett aktivt liv och är viktigt för folkhälsan.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Vi arbetar med en rad insatser för att öka tryggheten och minska antalet brott i kommunen.

Så arbetar vi med folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika grupper ska minska.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 20 september 2017