Ett Kalmar för alla – i samverkan med civilsamhällets aktörer

Nu kan ideella föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer som är verksamma i Kalmar kommun söka ekonomiskt stöd för insatser som bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om social hållbarhet utifrån ett lokalt perspektiv.

Kriterier för att söka ekonomiskt stöd

Ansökan ska förankras hos kommunens berörda förvaltningar och bolag för att säkerställa att insatsen ger störst effekt.

Den som ansöker ska:

 • Ha en styrelse, stadgar och regelbundna möten
 • Ha en ideell målsättning
 • Vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer
 • Ha en lokal anknytning och vända sig till invånarna i Kalmar kommun
 • Verka för att all verksamhet är drogfri och föreningen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol, droger eller kriminalitet.
 • Bedriva en verksamhet som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättningar, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilda som person.

Flera ansökningar kan lämnas in av samma avsändare under ett och samma år.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Avsändare och kontaktuppgifter
 • En beskrivning av vad ni vill göra för insats och hur den bidrar till att förbättra den sociala hållbarheten i Kalmar kommun
 • En beskrivning av hur ansökan har förankrats med kommunens berörda förvaltningar och bolag
 • Antal personer som förväntas nås av insatsen
 • Målsättning med insatsen
 • Specificering av kostnader
 • Start- och slutdatum för projektet

Avslutning

När arbetet är genomfört bör detta uppmärksammas offentligt. Representanter från kommunen ska ges möjlighet att medverka.

Frågor och svar

Ansökan kan lämnas in av aktörer inom idéburen sektor såsom ideella föreningar, studieförbund, stiftelser och frivilligorganisationer som är verksamma i Kalmar kommun. Ansökan ska förankras hos kommunens berörda förvaltningar och bolag för att säkerställa att insatsen ger störst effekt.

Temat och prioriteringen för denna utlysning är "Sommaraktiviteter - en trygg och meningsfull fritid för alla åldrar"

Sista dag för ansökan är 10 mars 2024.

Det ekonomiska stödet ska bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030 om social hållbarhet utifrån ett lokalt perspektiv. Ekonomiskt stöd kan sökas för insatser som syftar till att skapa framtidstro genom att bidra till att motverka orättvisor, stärka egenmakten hos grupper med lågt inflytande och att verka för jämlika och jämställda livsvillkor i ett Kalmar för alla. Insatsen ska ske i Kalmar och vända sig till Kalmarbor.

Det kan till exempel handla om:

 • Minskad socioekonomisk segregation och ökad integration
 • Jämställd och jämlik hälsa
 • Jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga
 • En trygg, tillgänglig och socialt sammanhållen kommun
 • Mötesplatser

Initiativ som bygger på samverkan mellan föreningar och Kalmar kommuns olika verksamheter kommer att premieras, liksom metoder som bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Ersättning ges ej för ordinarie avlönad personal och befintlig verksamhet. Ersättning kan ej sökas för hyra av befintliga lokaler, inventarier eller fordon.

Maxbeloppet för varje beviljad ansökan är 300 000. Beviljat belopp kan variera beroende på insatsens omfattning och planerade kostnader.

Insatsen ska bidra till att motverka orättvisor och främja jämställda och jämlika livsvillkor i Kalmar kommun. Den ska ske i Kalmar och vända sig till Kalmarbor. Insatsen får inte gå med vinst.

Insatser som finansieras med stöd inom ramen för ”Ett Kalmar för alla” ska vara genomtänkta utifrån såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi ser gärna att föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet är certifierade som Säker och trygg förening.

Besked ges normalt inom två månader från sista ansökningsdatum (10 mars 2024) om ansökan är komplett.

Det finns inte en specifik målgrupp som är prioriterad. Ansökningarna kommer att bedömas efter i hur stor utsträckning de svarar mot de identifierade utmaningarna inom social hållbarhet och i vilken omfattning de anses kunna bidra till att motverka orättvisor, stärka egenmakten hos grupper med lågt inflytande och att verka för jämlika och jämställda livsvillkor i ett Kalmar för alla.

Gemensamt för de olika utmaningarna är att det finns grupper av invånare som har sämre livsvillkor, sämre förutsättningar att vara delaktiga och som inte nås proportionerligt av befintliga insatser. Detta är grupper av invånare i olika åldrar som på grund av socioekonomisk situation, hudfärg, nationell eller etnisk bakgrund, språklig eller religiös tillhörighet, kön, funktionsnedsättning, könsidentitet och sexuell läggning upplever diskriminering och en begränsad tillgång till sina rättigheter.

I linje med målen i Agenda 2030 syftar dessa medel till att skapa möjligheter för samverkan för att gemensamt motverka orättvisor och bidra till jämlika och jämställda livsvillkor i ett Kalmar för alla.

När en ansökan har beviljats skrivs ett avtal mellan kommunen och den aktör som beviljats medel. Därefter sker utbetalningen.

Efter avslutad insats ska en beskrivning lämnas av hur medlen har använts och vilket resultat som har uppnåtts. Den mall som finns för detta ska användas. Kostnaderna för insatsen ska beskrivas i en ekonomisk sammanställning. Kvitton ska kunna visas upp vid förfrågan.

Sökande bör beakta att det i redovisningen ska framgå i vilken utsträckning insatsen har nått individer av olika kön, vilket bör baseras på deltagarnas självidentifikation. Observera dock att det inte är ett krav att insatsen tillfaller personer av olika kön likvärdigt, utan att det handlar om hur väl insatsen svarar mot de identifierade utmaningarna.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Våra kommunpriser!

Kalmar kommuns priser inom integration, jämställdhet och tillgänglighet

Agenda 2030

Kalmar kommun arbetar för en hållbar utveckling och därför är Agenda 2030 en ledstjärna för allt arbete i Kalmar ko

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt för offentlig verksamhet att samverka med idéburna organisationer.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 mars 2024
Publicerad: 11 mars 2022