Boendestöd

Boendestöd är ett alternativ för dig som bor eller önskar bo i eget boende och som är i behov av stöd i hemmet. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Målet är att du ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och insatsen ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Boendestöd kan både vara ett praktiskt och socialt stöd för att stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån socialtjänstlagen. 

Vad kostar boendestöd?

Boendestödet är avgiftsfritt.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd riktar sig till dig som har betydande svårigheter i din dagliga livsföring utifrån en psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Nya boendestödsinsatser beviljas i normalfallet ej efter 65 års ålder.

Ansök om boendestöd

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om boendestöd. Ansökan kan göras i e-tjänsten du hittar i länken nedan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till boendestöd. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver stöd med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om du skulle behöver mer eller mindre boendestöd, måste du kontakta handläggaren om det. Beslutet om boendestöd kommer då att prövas på nytt.

Om jag inte får boendestöd

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får boendestöd, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 27 april 2017