Ny kriminalvårdsanstalt, Halltorp

Filmer från informations- och dialogmöte om den planerade anstalten vid E22 samt pågående detaljplanearbete i Halltorp. Mötet hölls den 6 december 2023 av Kalmar kommun, Kriminalvården och Specialfastigheter.

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun

Hans Lagerlöf, fängelse och häkteschef Kalmar, Kriminalvården

Annika Samuelsson, fastighetsutvecklare Specialfastigheter

Jonathan Lane, planarkitekt Kalmar kommun

Varför?

Kriminalvården utökar sin verksamhet på flertalet platser i landet och har behov av en kapacitetsökning i sydöstra Sverige. Nuvarande anstalt inne i Kalmar centrum klarar inte det behovet. Dessutom håller den gamla anstalten, som är Sveriges äldsta, inte längre måttet gällande regler kring hur en modern anstalt ska bedrivas. Kalmar är därför en av flera utvalda platser i Sverige där staten satsar på en helt ny och modern anläggning.

Vad?

Den nya kriminalvårdsanstalten har anvisats en yta om cirka 30 hektar i sydöstra kommundelen, tre mil söder om Kalmar utmed E22:an. Anstalten kommer ha en kapacitet om cirka 430 platser. Kommunen har också anvisat plats för nytt häkte i direkt anslutning till nuvarande polisstation inne i Kalmar.

När?

Detaljplanen vann laga kraft 2022-07-21.

Byggstarten är planerad till senare halvan av 2024 eller senast första kvartalet 2025. Innan byggstarten planerar kommunen att börja med breddning av Yggesbovägen och bygga en infart till anstaltstomten. Kommunen har avverkat skogen i området. Efter avverkningen genomförde Kalmar läns museum under våren 2023 en arkeologisk förundersökning av fornlämningar på platsen. I samband med det har kommunen genomfört en inmätning av fastigheten med hjälp av drönare.

Kriminalvården har utsett Specialfastigheter till fastighetsägare. Planen är att första etappen av anstalten ska stå klar 2028.

Frågor och svar om etableringen

Här kan du läsa mer om vad den nya anstalten innebär och hur den kommer att påverka utvecklingen i Kalmar och Södermöre. Vi har intervjuat ordförande i Södermöre kommundelsnämnd samt kriminalvårdschefen i Kalmar om både historia och framtid kring kriminalvården i Kalmar.

Hej Magnus Uhr! (S) politiker i Södermöre och ordförande i Södermöre kommundelsnämnd.

Vad innebär etableringen av en ny anstalt för Södermöre kommundel?

- Det innebär att att vi får en otrolig injektion av optimism och entreprenörskap. Vi har under lång tid dragits med utmaningar i en åldrande befolkning på landsbygden och avbefolkning. Vi hade redan innan anstaltens tillkommande börjat se en uppåtgående trend och detta kommer boosta detta ofantligt.

Hur påverkas servicen i området?

- Nu direkt kommer det inte hända speciellt mycket. Men så snart byggnationen påbörjas så kommer det självklart att uppkomma möjligheter till bostäder och matställen och affärer. Vi har redan skola och fritids i området. Arbetarna kommer behöva boenden och möjlighet att handla under byggnationen och även efter. Vi har sett hur mycket fiberbyggnationen i Södermöre har inneburit för pizzerior, B&B, caféer och livsmedelsbutiker.

Hur kommer bostadsmarknaden att påverkas?

- I början är det svårt att säga men på längre sikt så kommer priserna att gå upp. Detta kommer bli en av de största arbetsplatserna i Kalmar. Många kommer att bo i Kalmar/Karlskrona men jag tror att många kommer att välja att bosätta sig i närområdet. Det i sin tur innebär högre bostadspriser och en attraktiv bostadsmarknad. Eftersom vi är en kuststräcka så tror jag att vi kommer se samma utveckling som vi sett i de områdena kring Kalmar som till exempel Boholmarna, Dunö, Revsudden med flera.

Vad innebär etableringen på lång sikt?

- På lång sikt så kommer det att innebära ett otroligt lyft för Kalmar och framförallt Södermöre. Det blir en av den största arbetsplatserna i Södermöre. Det går nästan inte att greppa hur mycket det kommer innebära för service, infrastruktur, bostadspriser, befolkning med mera.

- Jag hoppas och tror att detta kommer knyta samman och utveckla hela kuststräckan mellan Kalmar och Karlskrona. Vi har länge haft en nedåtgående spiral för de områdena som ligger långt ifrån Kalmar och Karlskrona. Detta kan vara det som kommer att knyta samman hela sträckan och ge en ny helhet som alla tjänar på.

Hej Hans Lagerlöf! Kriminalvårdschef i Kalmar.

Varför vill ni bygga en ny anstalt i Kalmar kommun?

- Kriminalvården har ett stort behov av att öka platskapaciteten. Våra anstalter är fullbelagda och antalet klienter förväntas öka ytterligare. Genom att bygga en ny anstalt i Kalmar, där det redan bedrivs kriminalvård, ser vi en bra möjlighet att utöka vår platskapacitet och samtidigt ta tillvara på den kompetens och erfarenhet våra nuvarande medarbetare i Kalmar har.

Hur ser Kalmars fångvårdshistoria ut?

- Den anstalt vi har idag invigdes som cellfängelse år 1852. Vid tiden för anstaltens öppnande fanns 107 celler varav fem av dessa var ”mörka”. Tidigare förvarades klienterna i gemensamhetsutrymmen på Kalmar slott. Anstalten är landets idag äldsta anstalt. I Kalmar finns idag samtliga verksamhetsgrenar förlagda; anstalt, häkte, frivård och nationella transportenheten.

Vad händer nu med den gamla anstalten?

- Kriminalvården äger inga fastigheter. Anstalten i Kalmar hyr vi av Specialfastigheter Sverige AB. Vi vet inte vad fastigheten kommer att användas till.

Hur är säkerheten på en modern anstalt?

- När vi bygger nytt kommer säkerheten att vara den bästa som går att få för en anstalt i säkerhetsklass 2. Det är nödvändigt att ha en hög nivå av säkerhet för att Kriminalvården ska kunna uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet. Risken för rymningar är redan idag extremt låg. Under 2020 rymde inte någon från anstalter på de högre säkerhetsklasserna eller från häkte.

Vad betyder det för Kalmar och regionen med en ny anstalt?

- Det betyder avsevärt bättre förutsättningar att bedriva en modern, effektiv och säker kriminalvård. Lokalerna kommer att vara anpassade för den verksamhet vi ska bedriva. Det är också fantastiskt kul att kunna rekrytera upp emot 250 nya medarbetare till den nya anstalten och centralt placerade häktet.

Sammanfattning om nya anstalten

 • Innebär tillsammans med nytt häkte i Kalmar minst 400 nya statliga jobb (idag jobbar 100 på kriminalvården i Kalmar)
 • 430 platser
 • Total yta om cirka 30 hektar
 • Bästa säkerhet som går att få i säkerhetsklass 2
 • Modern och ändamålsenlig

Kontakt

 • Mattias Andersson

  Huvudprojektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Kommunledningskontoret
  Storgatan 35 A

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Publicerad: 28 april 2021