Möjligheter till nya bostäder och centrumutveckling i Halltorp

Illustrationen visar ett förslag på utformning.

Illustrationen visar ett förslag på möjlig utformning av byggnadsvolymer på fastigheterna Lyckhult 1:111 och Lyckhult 1:110.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2023-12-01 – 2023-12-22.

Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är att gå ut på granskning som beräknas till kvartal 1 2024.

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Harby 17:16 med flera

Planen möjliggör nya bostäder

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 december 2023
Publicerad: 30 november 2023