Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Trekanten - Harby 1:81

Planområdet Ester Bagerskas väg

Trekanten utvecklas med nya bostäder i form av radhus och villor.

Nytt bostadsområde

Infrastrukturen i Etapp 1 som nu byggs omfattar gator och ledningar för att möjliggöra byggnation på 14 villatomter, 2 tomter för flerbostadshus, och 1 tomt för radhus. Den framtida förskolans fastighet ligger också inom området som omfattas av etapp 1, men i dagsläget är det inte beslutat när förskolan ska byggas.

Gatubyggnation

I ett första steg byggs gatorna ut med vatten- och avloppsledningar, el, fiber och belysning för att försörja hela området. Gång- och cykelvägar tas även med i detta arbete för att göra området tillgängligt.

Park- och naturytor

Just nu pågår planering av park- och naturytorna inom nya området. Vi kommer att anlägga dem under tiden som bostäderna byggs i området.

Hur påverkar det mig?

Byggtrafiken kommer att köra till området via en byggväg ifrån Källstorpsvägen, men under byggtiden kan framkomligheten vara begränsad. Det innebär att du som går, cyklar eller kör bil kan bli tvungen att välja en annan väg än den du brukar. Följ skyltningen, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Tidplan

Byggnationen av gatorna och tillhörande ledningar startar september 2021 och pågår fram till våren 2022. Därefter kommer blivande fastighetsägare att börja bygga bostäderna. Olika fastighetsägare har olika tidplaner för när det kommer att bli klart.

Under byggtiden behöver fastighetsägarna komma fram till fastigheten med tunga transporter och maskiner. Innan detta arbete är klart kan vi från kommunens sida inte bygga klart allt som planerats eftersom det då riskerar att köras sönder i arbetena. Därför färdigställer vi området allt eftersom bostäderna blir klara.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att anta förslag till detaljplan. Planen har inte överklagats och beslutet vann laga kraft 2019-07-02.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 september 2021
Publicerad: 9 maj 2017