Trekanten - Harby 1:81

Planområdet Ester Bagerskas väg

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra en etablering av ny förskola. Stor hänsyn ska tas till naturvärden i området.

Vad?

Planförslaget föreslår cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse. av villor, rad-/parhus samt flerbostadshus. Det föreslås även en ny förskola i den västra delen av planområdet.
I samband med planen ändras huvudmannaskapet för Källstorpsvägen inom planens område från enskilt till kommunalt.
Ett mindre område med strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befintliga naturvärdena som finns på platsen.
I förslaget finns även en gång- och cykelväg från öst till väst genom området.

Förslaget är att bygga ut området i etapper. Det kommer börjas med anslutningen från Ester Bagerskas väg.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att anta förslag till detaljplan. Planen har inte överklagats och beslutet vann laga kraft 2019-07-02.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Hossmo

En ny bostadstomt planläggs söder om gården och fastigheten Hossmo 1:149

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 9 maj 2017