Trekanten - Harby 1:81

Planområdet Ester Bagerskas väg

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra en etablering av ny förskola. Stor hänsyn ska tas till naturvärden i området.

Vad?

Planförslaget föreslår cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse av villor, rad-/parhus samt flerbostadshus. Det föreslås även en ny förskola i den västra delen av planområdet.

I samband med planen ändras huvudmannaskapet för Källstorpsvägen inom planens område från enskilt till kommunalt och ett mindre område med strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befintliga naturvärdena som finns på platsen. I förslaget finns även en gång- och cykelväg från öst till väst genom området.

Området byggs ut i etapper. Etapp 1 som utförs under 2021/2022 är den västra delen med anslutning från Ester Bagerskas väg. En tillfällig byggväg anläggs ifrån Källstorpsvägen för den tunga trafiken under byggtiden för gatorna. Efter att gatorna i etapp 1 är färdiga kommer byggvägen att plockas bort.

Samtliga villatomter i etapp 1 kommer erbjudas den kommunala tomtkön. De tomter som inte säljs i tomtkön kommer att erbjudas på öppen marknad. Markanvisning för fastigheterna avsedda för radhus och flerbostadshus i etapp 1 kommer att ske under hösten 2021 efter ett enkelt förfarande med intresseanmälningar och urval med en idébeskrivning.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att anta förslag till detaljplan. Planen har inte överklagats och beslutet vann laga kraft 2019-07-02.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Senast uppdaterad: 10 september 2021
Publicerad: 9 maj 2017