Trekanten - Harby 1:81

Planområdet Ester Bagerskas väg

Trekanten utvecklas med nya bostäder i form av radhus och villor.

Nytt bostadsområde Etapp 1
Infrastrukturen i Etapp 1 är nu färdigbyggd och möjliggör byggnation på 14 villatomter, två tomter för flerbostadshus och en tomt för radhus. Byggnationen för den nya förskolan inom etapp 1 avses att påbörjas under hösten 2024. Under byggtiden kommer en angränsande bostadsfastighet att tas i anspråk för etableringsyta för byggentreprenören.

Försäljning av samtliga bostadsfastigheter pågår.

Nytt bostadsområde Etapp 2
Byggnation av infrastruktur i etapp 2 initieras då tomterna i etapp 1 börjar bli slutsålda, och beror därför på försäljningstakten i området. Etapp 2 möjliggör byggnation på cirka 33 villatomter samt en större tomt avsedd för radhus. I etapp 2 ingår också iordningställning av en mindre parkyta.

Byggväg
Byggtrafiken för byggnation av förskola och bostäder i området erbjuds fortsatt tillträde via en byggväg ifrån Källstorpsvägen. Under byggtiden kan framkomligheten vara begränsad. Följ skyltning, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att anta förslag till detaljplan. Planen har inte överklagats och beslutet vann laga kraft 2019-07-02.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Harby 17:16 med flera

Planen möjliggör nya bostäder

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Publicerad: 9 maj 2017