Detaljplan för Moskogen 1:1 med flera (verksamhetsområde vid Harbymo-Tomtebyholm), Trekanten

Kartbild över området för Moskogen 1:1

Kartbild över området för Moskogen 1:1

Vad?

En detaljplan som möjliggör för verksamheter har startats upp. I det inledande skedet ska området inventeras och mätas in, den exakta geografiska avgränsningen är inte bestämd. I området är det tänkt att se över möjligheterna för att olika verksamheter ska kunna etableras sig i området. Även skyddsområde mellan verksamheter och boende samt utmed väg 25 kommer att ses över. En ny trafikplats kommer sannolikt att krävas, detta utreds också i planarbetet. 

Projektet omfattar ett oexploaterat markområde på cirka 200 hektar och består främst av barrskog. Det finns också inslag av åker, betesmark och mindre vattendrag varav ett har strandskydd.

Ett flertal utredningar håller på att tas fram i samband med detaljplanearbetet. Följande utredningar kommer att tas fram till detaljplanen går på samråd:

  • bullerutredning
  • riskutredning
  • naturvärdesinventering
  • miljökonsekvensbeskrivning
  • geoteknisk undersökning
  • markteknisk undersökning
  • dagvattenutredning
  • åtgärdsvalsstudie

Varför?

Behovet av verksamhet är stort, kommunen behöver kunna tillgodose företagsbehov av utveckling och etablering i kommunen. I förlängningen säkerställs arbetstillfällen. Merparten av de större verksamhetsytorna som pekas ut i den kommande översiktsplanen, är lokaliserade i anslutning till väg E22 eller Väg 25 för att minimera störningspåverkan för boende och tillgodose närheten till goda kommunikationsmöjligheter och attraktiva skyltlägen.

När?

Detaljplanens olika skeden beräknas kunna ske enligt nedan, men är beroende av vad som framkommer under arbetets gång.

Samråd - beräknat till kvartal 3, 2024
Granskning - beräknat till kvartal 1, 2025
Antagande  - beräknat till kvartal 2, 2025

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 27 juni 2023