Nya bostäder i Trekanten

Illustrationsplan över planområdet

Illustrationsplan över planområdet

Just nu!

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2024-05-31 – 2024-06-28.

Vi vill ha in dina skriftliga synpunkter senast den 28 juni 2024. Du kan lämna dina skriftliga synpunkter via e-post eller post.

E-post:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten
Box 611
391 26 KALMAR

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 11 juni 2024, kl. 18.00-19.00. I Trekantensskolans matsal, Magister Haralds väg 2.

Föranmälan till mötet sker senast den 10 juni 2024, via e-post till evelina.abrahamsson@kalmar.se

Klicka här för att se en presentation över detaljplaneförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny detaljplan för Harby 17:16 med flera, Trekanten.

Varför

Kalmar kommun har sett att det finns ett behov och efterfrågan om flerbostadshus i Trekanten. En privat exploatör har en önskan att uppföra 11 flerbostadshus med upp till 80 två- till trerumslägenheter på fastigheterna Harby 17:16 och Harby 5:57-5:59.

Kommunstyrelsens planutskott lämnade ett positivt planbesked för önskan om planläggning av fastigheterna Harby 17:16 och Harby 5:57-5:59.

Vad
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en förtätning av bebyggelsestrukturen i centrala Trekanten genom ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, kedjehus, parhus och radhus. Syftet med planen är också att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning. Planen ska justera förhållandet mellan kvartersmark och allmän plats för gata och natur i områdena närmast Nya vägen, Stavhoppsgatan och Idrottsgatan.

När

Detaljplanen finns nu tillgänglig på samråd.
Detaljplanen beräknas vara antagen under 1:a kvartalet 2025.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 30 maj 2024