Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Nya bostäder i Snättebro

Vy från norr till söder längs med befintlig motionsslinga genom det tätortsnära rekreationsområdet som avses att bevaras.

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2024-01-19 – 2024-02-16.

Inkomna synpunkter kommer nu att bearbetas och redovisas i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är att detaljplanen antas, vilket beräknas till kvartal 2, 2024.

Klicka här för att se en presentation över planförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag till ny detaljplan för del av Åby 6:2, Läckeby

Varför?
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Läckeby samhälle, samt att säkra befintligt rekreationsområde för framtiden.

Vad?
Planområdet ligger i anslutning till befintlig villabebyggelse i Läckeby och är cirka 6,2 hektar stort. Det möjliggöras för cirka tio villor samt sex till sju radhus, kedjehus eller parhus i två våningar. Det befintliga rekreationsområdet bevaras.

Tidplan
Detaljplanen är nu på granskning under perioden 2024-01-19 till 2024-02-16
Antagande, planeras till kvartal 2 år 2024.

Har du frågor om förslaget är du välkommen att ringa Eva Djupfors, telefon:
010-352 00 00.

Klicka här för att se en presentation över samrådsförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är orange och övriga faser blå.

Fler sidor inom byarna i möre

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 23 februari 2024
Publicerad: 5 april 2023