Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Dampehammar 1:63, Rockneby

Varför?

I Rockneby finns en stor andel villor jämfört med andra boendeformer. Det homogena bostadsbeståndet innebär få möjligheter för personer att flytta till en bostad- eller hyresrätt vid förändrade familjeförhållande eller hög ålder.

Planområdet innefattas i det område som kommunen i den aktuella Översiktsplanen önskar utveckla med fler bostäder för att uppnå en sammanhållen bebyggelse. Med sin närhet till dagligvaruhandel utgör planområdet ett servicenära läge. Frågor kring trafiksäkerheten i korsningen Terminalgatan/Ryssbyvägen har också uppkommit.

Vad?

Detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder med närhet till dagligvaruhandel och service. Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.

Genom detaljplanen säkras även tillgången till trafiksäkra allmännyttiga vägar samt gång och cykelvägar. Korsningen Ryssbyvägen/Terminalvägen får en ny trafiksäker utformning och Ryssbyvägen/Enehagsgatan blir en fyrvägskorsning med ny infart till fastigheten Dampehammar 1:63.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom byarna i möre

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 6 april 2020