Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Dampehammar 1:63, Rockneby

Detaljplansarbete Rockneby - bilden visar mark som det ska byggas på.

Varför?

I Rockneby finns en stor andel villor jämfört med andra boendeformer. Det homogena bostadsbeståndet innebär få möjligheter för personer att flytta till en bostad- eller hyresrätt vid förändrade familjeförhållande eller hög ålder.

Planområdet innefattas i det område som kommunen i den aktuella Översiktsplanen önskar utveckla med fler bostäder för att uppnå en sammanhållen bebyggelse. Med sin närhet till dagligvaruhandel utgör planområdet ett servicenära läge. Frågor kring trafiksäkerheten i korsningen Terminalgatan/Ryssbyvägen har också uppkommit.

Vad?

Detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder med närhet till dagligvaruhandel och service. Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.

Genom detaljplanen säkras även tillgången till trafiksäkra allmännyttiga vägar samt gång och cykelvägar. Korsningen Ryssbyvägen/Terminalvägen får en ny trafiksäker utformning och Ryssbyvägen/Enehagsgatan blir en fyrvägskorsning med ny infart till fastigheten Dampehammar 1:63.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 maj 2022
Publicerad: 6 april 2020